0.1 میلیمتر دقت کالیبراسیون سنگ تایل

IRAN MARMAR Tile Production

Thickness of stone tile, due to glue usage in installation, must have the tolerance of less than 1millimeter. Calibrating machine provides equally sized strips with 0.1 millimeter accuracy.

قله برها در خط تایل وظیفه آماده سازی استریپ سنگ را بر عهده دارند. دو دستگاه قله بر در این کارخانه خط تولید سنگ تایل را تغذیه می کنند. ضخامت و ابعاد سنگ های تایل بدلیل اینکه در بسیاری از کشورها توسط چسب نصب می گردد می بایست تلورانسی کمتر از یک میلیمتر داشته باشد. دستگاه کالیبر با دقت 0.1 میلیمتر ضخامت و ابعاد سنگ های استریپ را یکسان می سازد.

iran marmar slab 02